Sezóna je zde! A s ní i delší otevírací doba: PO-PÁ: 8:00 - 17:00, SO: 8:00 - 12:00, NE: zavřeno. Navštivte nás po práci i o víkendu!

Reklamační řád

Práva z vadného plnění, záruka

1. Kupujícímu před prvním použitím důrazně doporučujeme prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.

2. Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad – faktura.

3. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Na žádost spotřebitele je dodavatel povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu prodávajícího, IČ a sídlo. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě.

4. Práva kupujícího-podnikatele z vadného plnění jsou upravena ust. § 1914-1925 a 2099-2117 OZ. Záruka je poskytována a délka záruční doby je stanovena dle podmínek dovozce konkrétního zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

5. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se pro kupujícího – spotřebitele a kupujícího právnickou osobu (nepodnikatele) řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §§ 1914-1925, § 2099-2117 a  2161-2174 OZ).

6. Dodavatel odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady, zejména že jakost, užitné vlastnosti, množství a provedení odpovídají smlouvě, popřípadě že jakost, provedení a užitné vlastnosti zboží jsou vhodné pro účel patrný ze smlouvy popř. pro obvyklý účel. Dále, že jakost a provedení zboží odpovídá smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení sjednané dle vzorku nebo předlohy.

7. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující tato práva:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti;

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny,

d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

8. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

9. Neoznámil-li kupující vadu včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

10. Pro smlouvy, které nebyly uzavřeny mezi prodávajícím a kupujícím - podnikatelem v souvislosti se jeho podnikatelskou činností dále platí tato ustanovení o právech z vadného plnění:

a) prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné; dále že se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá; dále že je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a konečně že věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

b) projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

c) kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí,

d) lze-li vadu bez zbytečného odkladu odstranit, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Není-li to možné, má právo požadovat dodání nové věci a pokud se vada týká jen součásti, může požadovat pouze výměnu součásti. Není-li to možné, má právo odstoupit os smlouvy.

e) právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti, případně právo na odstoupení od smlouvy má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud ji nemůže řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

f) neuplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, dodání nové věci, výměnu součásti nebo opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Právo na slevu má i v případě, kdy prodávající nemůže dodat novu věc bez vad, provést výměnu součásti nebo opravu věci a v případě, kdy prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době.

g) právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

11. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u dodavatele, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě dodavatele nebo v místě pro kupujícího bližším, může kupující uplatnit právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu dodavatel.
 
12. O reklamaci dodavatel rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace provedená kupujícím – spotřebitelem, bude vyřízena včetně odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s kupujícím - spotřebitelem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.  

13. Dodavatel vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla uplatněna reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále dodavatel vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace dodavatel vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

14. V případě oprávněné reklamace má kupující  právo na náhradu poštovného v nutné výši (náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací). Toto ujednání se nevztahuje na kupujícího – podnikatele. V případě zjevně neoprávněné reklamace, nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

×

Splátková kalkulačka ESSOX